Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 

Πιστοποιητικό Επιπέδου Α

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Β των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 4092/2012 και 4141/2013)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη


Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 9.7.2015.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3557/07, 4092/2012 και 4141/2013)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011,          4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Δ.Σ. της ΕΠΕΙΑ 14822/2005 (ΦΕΚ 2005 Β/17.9.2005)
 • Ν 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128/3.8.2010)
 • ΝΔ 55/1970 (ΦΕΚ Α' 114/25.5.1970)
 • Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
 • Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον 285/2010
 • Απόφαση ΕΠΕΙΑ 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013

Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Δ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 29.09.2014

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 •  π.δ. 298/1986 
 •  ν. 2496/1997 
 •  π.δ. 190/2006 
 •  ν. 3691/2008 
 •  Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009

 

πηγή: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/exams.aspx

Συνημμένα:
Download this file (28.06.2003.pdf)Θέματα Εξετάσεων 28/6/2003[Παλαιό σύστημα]169 kB2015-07-17
Download this file (19.03.2005.pdf)Θέματα Εξετάσεων 19/3/2005[Παλαιό σύστημα]667 kB2015-07-18
Download this file (17.03.2007.pdf)Θέματα Εξετάσεων 17/3/2007[Παλαιό σύστημα]127 kB2015-07-18
Download this file (06.03.2010.pdf)Θέματα Εξετάσεων 6/3/2010[Παλαιό σύστημα]62 kB2015-07-18
Download this file (02.11.2002.pdf)Θέματα Εξετάσεων 2/11/2002[Παλαιό σύστημα]110 kB2015-07-17
Download this file (01.11.2003.pdf)Θέματα Εξετάσεων 1/11/2003[Παλαιό σύστημα]112 kB2015-07-17
Download this file (05.11.2005.pdf)Θέματα Εξετάσεων 5/11/2005[Παλαιό σύστημα]121 kB2015-07-18
Download this file (03.11.2007.pdf)Θέματα Εξετάσεων 3/11/2007[Παλαιό σύστημα]109 kB2015-07-18
Download this file (ExamMaterial-Certificate-A-09.12.2014_V9.xls)Πιστοποιητικό Επιπέδου Α[Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014]2357 kB2015-07-18
Download this file (26.06.2004.pdf)Θέματα Εξετάσεων 26/6/2004[Παλαιό σύστημα]113 kB2015-07-18
Download this file (24.06.2006.pdf)Θέματα Εξετάσεων 24/6/2006[Παλαιό σύστημα]741 kB2015-07-18
Download this file (13.06.2009.pdf)Θέματα Εξετάσεων 13/6/2009[Παλαιό σύστημα]121 kB2015-07-18
Download this file (Exam material_Level_C_07072015_V4.xls) Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ[Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 9.7.2015]833 kB2015-07-18
Download this file (22.03.2003.pdf)Θέματα Εξετάσεων 22/3/2003[Παλαιό σύστημα]720 kB2015-07-17
Download this file (25.06.2005.pdf)Θέματα Εξετάσεων 25/6/2005[Παλαιό σύστημα]123 kB2015-07-18
Download this file (23.06.2007.pdf)Θέματα Εξετάσεων 23/6/2007[Παλαιό σύστημα]776 kB2015-07-18
Download this file (05.06.2010.pdf)Θέματα Εξετάσεων 5/6/2010[Παλαιό σύστημα]48 kB2015-07-18
Download this file (13.03.2004.pdf)Θέματα Εξετάσεων 13/3/2004[Παλαιό σύστημα]113 kB2015-07-18
Download this file (11.03.2006.pdf)Θέματα Εξετάσεων 11/3/2006[Παλαιό σύστημα]787 kB2015-07-18
Download this file (15.03.2008.pdf)Θέματα Εξετάσεων 15/3/2008[Παλαιό σύστημα]161 kB2015-07-18
Download this file (Exam Material_Certificate_B_09.12.14_V5.xls)Πιστοποιητικό Επιπέδου Β[Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014]671 kB2015-07-18
Download this file (06.11.2004.pdf)Θέματα Εξετάσεων 6/11/2004[Παλαιό σύστημα]113 kB2015-07-18
Download this file (04.11.2006.pdf)Θέματα Εξετάσεων 4/11/2006[Παλαιό σύστημα]118 kB2015-07-18
Download this file (07.11.2009.pdf)Θέματα Εξετάσεων 7/11/2009[Παλαιό σύστημα]124 kB2015-07-18
Download this file (ExaMaterial-Certificate-D-Version 5_26.09.14.xls)Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ[Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 29.09.2014]717 kB2015-07-18